اوقات شرعی
11°C 

مقام معظم رهبری

مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن بررسی، دنبال و اجرایی کند نداریم.این مرکز باید به وجود بیاید.

       
      • بخشهای خبری

      • صفحه اصلی سرویس خبر